Filologie Clasica

Admitere Master

LIMBI, LITERATURI ȘI CIVILIZAȚII STRĂINE – LIMBI CLASICE

Descrierea masteratului

Studiul limbilor clasice reprezintă pasul esențial în desăvârşirea pregătirii oricărui umanist.

Fără plasarea studiilor clasice în centru, pregătirea umanistă este incompletă, indiferent de specializarea de la licență.

Discipline studiate

Masteratul de limbi clasice oferă:

– cursuri interesante, care vor dezvălui masteranzilor originile conceptelor literare şi  filosofice, geneza şi evoluţia retoricii şi poeticii;

– captivante ateliere de traducere, cu aplicaţii practice pe texte literare, istorice, biblice şi patristice, care vor duce la descoperirea de noi sensuri profunde în scrierile de limbă latină şi elină ale Antichităţii târzii;

– cursuri de iniţiere în medio- şi neolatină şi în greacă bizantină;

– cursuri de cultură şi civilizaţie, care vor trasa principalele repere spaţio-temporale ale  universului  greco-roman.

Masteranzii vor fi iniţiaţi în descifrarea limbii inscripţiilor latineşti şi greceşti, a scriiturii papyrilor şi manuscriselor  biblice, a cronicilor medievale latine şi bizantine; vor  învăţa să întocmească o ediţie critică şi să desluşească un aparat critic.

Calificarea obținută

Absolvenţii programului de masterat pot deveni profesori în învăţământul preuniversitar (gimnazial şi liceal) şi universitar, asistenţi de cercetare şi cercetători în domeniul filologiei şi al literaturii, traducători, interpreți, editori, redactori, corectori, documentarişti (în departamentele culturale de la edituri şi reviste), consilieri pe probleme de cultură, manageri culturali, referenţi de specialitate, scriitori, consultanţi ştiinţifici etc.

Perioada de admitere

Sesiunea iulie 2024

 • 15 – 19 iulie 2024, între orele 09.00 – 16.00 și 20 iulie, între 09.00 – 13.00, în Amf. III.12 (Corp A, et. 2): înscrierea candidaților;
 • 22 iulie 2024, online, începând cu ora 09.00: interviu admitere master; Detaliile organizatorice vă vor fi comunicate pe e-mail după încheierea perioadei de înscriere.
 • 22 – 27 iulie 2024: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor;
 • 29 – 31 iulie 2024, între orele 09.00 – 14.00, Amf. III.12 și Sem. Al. Dima (Corp A, et. 2): confirmarea locului de către candidații admiși.

 

Sesiunea septembrie 2024

 • 6, 7 și 9 septembrie 2024: înscrierea candidaților;
 • 10 septembrie 2024: interviu;
 • 10 – 11 septembrie 2024: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor;
 • 12 – 13 septembrie 2024: confirmarea locului.

Condiții de admitere

Media de admitere

Media de admitere = 60% media examenului de licență şi 40% nota la interviu în limba de predare a programului (română).

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor:

1. Media ECTS a anilor de studii,

2. Media de la bacalaureat.

Tematică şi bibliografie pentru admitere

Pentru interviu, candidaţii vor pregăti, la alegere, una din următoarele teme:

Cultură clasică şi creştinism în literatura Antichităţii târzii: Fericitul Augustin / Particularităţi ale latinei creştine

Limba greacă koiné – extensiune a dialectului atic. Tendinţe generale de evoluţie în sistemul fonetic, morfologic şi sintactic. Impactul şi status-ul limbii koiné

 

Bibliografie orientativă:

 • Moreschini, Claudio, Enrico Norelli (2013), Istoria literaturii creștine vechi grecești și latine, vol. I-II, traducere de Hanibal Stănciulescu și Gabriela Sauciuc, ediție îngrijită de Ioan-Florin Florescu, Iași, Editura Polirom.
 • Blaise, A. (2000), Manual de latină creştină, trad. G. B. Ţâra, Timişoara.
 • Burton, Ph. (2011), Christian Latin. În J. Clackson (ed.), A Companion to the Latin Language, pp. 485-502, West Sussex: Wiley-Blackwell.
 • Brixhe, C. (2010). Linguistic diversity in Asia Minor during the empire: Koine and non-greek languages. în E. J. Bakker (Ed.), A Companion to the Ancient Greek Language, pp. 228–252. Malden, MA: WileyBlackwell.
 • Horrocks, Geoffrey C. (2010). Greek: A history of the language and its speakers (2nd ed.). Oxford: Blackwell
 • Meillet, A. (2009). Constitution d’une langue commune. În Aperçu d’une histoire de la langue grecque.(3d end.), p. 240-318. Cambridge University Press.

Acte necesare pentru înscriere

 1. fișa de înscriere (generată de platforma de admitere)
 2. Acte de studii
  • diploma de Bacalaureat obținută în România, în original, sau atestat de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României
  • diploma de licență obținută în România și Suplimentul la diplomă/foaia matricolă, în original SAU Atestat de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României
  • Adeverința de licență în cazul absolvenților din promoția 2024 pentru care nu s-a eliberat încă Diploma de licență și Suplimentul la diplomă/foaia matricolă
 3. carte de identitate (care atestă domiciliul în România) / pașaport (candidați din țările UE, SEE și Elveția) în original * și copie
 4. certificat de naștere în original * și copie
 5. adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este / nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul)
 6. formularul A5 eliberat de medicul de specialitate, în baza diagnosticului/diagnosticelor stabilit(e), sau certificatul de încadrare în grad de handicap (după caz) – pentru candidații care optează pentru locurile destinate persoanelor cu dizabilități
 7. 2 fotografii color tip legitimație (format 2/2,5 cm)
 8. chitanța sau dovada plății online a taxei de admitere / dovada scutirii de taxă
 9. acordul de prelucrare a informațiilor cu caracter personal (descarcă)
 10. (dacă este cazul) certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în original* și copie;
 11. (dacă este cazul) masteranzii/absolvenții de studii de master/ exmatriculații vor anexa adeverința din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 12. (dacă este cazul) alte acte (de exemplu: candidații de etnie romă care se vor înscrie pe locurile special alocate lor vor include în dosar o recomandare scrisă, emisă de una din organizațiile legal constituite ale romilor; candidații proveniți din sistemul de asistență socială vor aduce o adeverință eliberată de Direcția generală de asistență socială și protecția copilului; candidații cu dizabilități vor prezenta documente medicale doveditoare);
 13. dosar plic

(*) se restituie candidatului după certificarea conformității copiei cu originalul.

Mențiuni:

 1. În cazul în care vă veți înscrie concomitent la mai multe specializări/ domenii/ facultăți/ instituții, dosarul cu actele în original se depune la prima opțiune. Următoarele înscrieri se vor face cu copii certificate de instituția care deține originalul și o adeverință care să ateste că aceasta deține actele în original.
 2. Candidații cetățeni ai UE, SEE și CE vor prezenta la înscriere documentele enumerate mai sus și traducerea legalizată a acestora în limba română.
 3. Pentru admiterea la studii universitare de licență cu predare în limba română, cetăţenii UE şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române (să prezinte un certificat de competenţă lingvistică eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educației). Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat.

Persoana de contact

Conf.dr. Claudia Tărnăuceanu

dorinaclaudia@yahoo.com