Filologie Clasica

Admitere Master

LIMBI, LITERATURI ȘI CIVILIZAȚII STRĂINE – LIMBI CLASICE

Descrierea masteratului

Studiul limbilor clasice reprezintă pasul esențial în desăvârşirea pregătirii oricărui umanist.

Fără plasarea studiilor clasice în centru, pregătirea umanistă este incompletă, indiferent de specializarea de la licență.

Discipline studiate

Masteratul de limbi clasice oferă:

– cursuri interesante, care vor dezvălui masteranzilor originile conceptelor literare şi  filosofice, geneza şi evoluţia retoricii şi poeticii;

– captivante ateliere de traducere, cu aplicaţii practice pe texte literare, istorice, biblice şi patristice, care vor duce la descoperirea de noi sensuri profunde în scrierile de limbă latină şi elină ale Antichităţii târzii;

– cursuri de iniţiere în medio- şi neolatină şi în greacă bizantină;

– cursuri de cultură şi civilizaţie, care vor trasa principalele repere spaţio-temporale ale  universului  greco-roman.

Masteranzii vor fi iniţiaţi în descifrarea limbii inscripţiilor latineşti şi greceşti, a scriiturii papyrilor şi manuscriselor  biblice, a cronicilor medievale latine şi bizantine; vor  învăţa să întocmească o ediţie critică şi să desluşească un aparat critic.

Calificarea obținută

Absolvenţii programului de masterat pot deveni profesori în învăţământul preuniversitar (gimnazial şi liceal) şi universitar, asistenţi de cercetare şi cercetători în domeniul filologiei şi al literaturii, traducători, interpreți, editori, redactori, corectori, documentarişti (în departamentele culturale de la edituri şi reviste), consilieri pe probleme de cultură, manageri culturali, referenţi de specialitate, scriitori, consultanţi ştiinţifici etc.

Perioada de admitere

Sesiunea iulie 2023

    10 – 15 iulie 2023: înscrierea candidaților;

    17 – 22 iulie 2023: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea septembrie 2023

    4 – 6 septembrie 2023: înscrierea candidaților;

    7 – 8 septembrie 2023: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Condiții de admitere

Media de admitere

Media de admitere = 60% media examenului de licență şi 40% nota la interviu în limba de predare a programului (română).

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor:

1. Media ECTS a anilor de studii,

2. Media de la bacalaureat.

Tematică şi bibliografie pentru admitere

Pentru interviu, candidaţii vor pregăti, la alegere, una din următoarele teme:

Cultură clasică şi creştinism în literatura Antichităţii târzii: Fericitul Augustin / Particularităţi ale latinei creştine

Limba greacă koiné – extensiune a dialectului atic. Tendinţe generale de evoluţie în sistemul fonetic, morfologic şi sintactic. Impactul şi status-ul limbii koiné

 

Bibliografie orientativă:

 • Moreschini, Claudio, Enrico Norelli (2013), Istoria literaturii creștine vechi grecești și latine, vol. I-II, traducere de Hanibal Stănciulescu și Gabriela Sauciuc, ediție îngrijită de Ioan-Florin Florescu, Iași, Editura Polirom.
 • Blaise, A. (2000), Manual de latină creştină, trad. G. B. Ţâra, Timişoara.
 • Burton, Ph. (2011), Christian Latin. În J. Clackson (ed.), A Companion to the Latin Language, pp. 485-502, West Sussex: Wiley-Blackwell.
 • Brixhe, C. (2010). Linguistic diversity in Asia Minor during the empire: Koine and non-greek languages. în E. J. Bakker (Ed.), A Companion to the Ancient Greek Language, pp. 228–252. Malden, MA: WileyBlackwell.
 • Horrocks, Geoffrey C. (2010). Greek: A history of the language and its speakers (2nd ed.). Oxford: Blackwell
 • Meillet, A. (2009). Constitution d’une langue commune. În Aperçu d’une histoire de la langue grecque.(3d end.), p. 240-318. Cambridge University Press.

Acte necesare pentru înscriere

 • Fişa de înscriere;
 • Acord de confidențialitate;
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României – copie;
 • Diploma de Licență obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României (Excepție: absolvenții din promoțiile 2020 și, eventual, 2019 pentru care nu s- au eliberat diplomele și care se pot înscrie cu adeverința de licență) – copie;
 • Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (pentru candidaţi din ţările UE, SEE şi Elveţia) – copie;
 • Certificat de naştere – copie;
 • Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) – copie;
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul) – copie;
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor de la un alt program de master: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • două fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5);
 • Chitanţa de plată a taxei de admitere – copie.

Taxe

Taxa de înscriere: 300 lei

Taxa de școlarizare pentru anul I, an universitar 2023/2024 – 2025: 4000 lei

Taxele de înscriere se achită la orice filială BRD din țară. Se poate plăti și folosind un card bancar (accesați adresa https://plati-taxe.uaic.ro/). Completati câmpurile cu numele și prenumele candidatului, CNP candidat, forma de învațământ, facultatea, tipul taxei, descrierea tranzacției si adresa de mail. Veți apoi direcționați către plată unde va trebui să introduceți datele de pe card.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat. Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi (cu viza ISJ).

Persoana de contact

Conf.dr. Claudia Tărnăuceanu

dorinaclaudia@yahoo.com