Filologie Clasica

Admitere Licență

Perioada de admitere

Sesiunea iulie 2023

    10 – 15 iulie 2023: înscrierea candidaților;

    17 – 22 iulie 2023: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

 

Sesiunea septembrie 2023

    4 – 6 septembrie 2023: înscrierea candidaților;

    7 – 8 septembrie 2023: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Locuri

Locuri la buget: 10

Locuri cu taxă: 5

Condiții de admitere

Media de admitere

Media de admitere = Media de la bacalaureat (100%).

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor:

1. Nota de la bacalaureat la proba Limba si literatura română – scris,

2. Media generală a anilor de liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

Premiul I, II si III la olimpiade naţionale de româna şi limbi străine (Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă, Rusă, Latină, Greacă) obţinute în clasele a XI-a şi a XII-a.

Acte necesare pentru înscriere

 • Fişa de înscriere;
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României;
 • Foaia matricolă (original sau copie + original pentru confruntare, dacă originalul se va depune la altă facultate);
 • Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau paşaport (pentru candidaţi din ţările UE, SEE şi Elveţia) – original* şi copie;
 • Certificat de naştere – original* şi copie;
 • Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) – original* şi copie;
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • două fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5);
 • Chitanţa de plată a taxei de admitere (sunt scutiţi de plata taxei de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din plasament, copiii cadrelor didactice, dacă depun actele în original. Adeverinţele care certifică faptul că părinţii lucrează / au lucrat în învăţământ trebuie să poarte obligatoriu viza ISJ).

Taxe

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) care sunt orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEN sau la alte concursuri recunoscute de facultatea la care se înscriu;
 • se poate reduce cu 50% cuantumul taxelor de înscrierea admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate și numai pentru specializarea unde s-au depus actele în original.