Admitere Master

Descriere Admitere Master

Perioada de admitere:

10-12 Septembrie 2018, între orele 9:00 – 16:00 – depunerea de dosare (Amfiteatrul III.12);

13 Septembrie 2018, ora 9:00 - interviu în limba de predare a programului;

13 Septembrie 2018 - selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor;

14 şi 17 septembrie 2018, între orele 9.00-13.00 - confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi.

Locuri

Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice)

Locuri buget 0

Locuri cu taxă 9

Condiții de admitere

Media de admitere

Media de admitere = 60% media examenului de licență şi 40% nota la interviu în limba de predare a programului.
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor:

1. Media ECTS a anilor de studii,

2. Media de la bacalaureat.

Condiţiile de admitere la studii universitare de masterat pentru Facultatea de Litere, Filologie Clasică (tematica şi bibliografia pentru interviu)

Taxe

Taxe:

Pentru perioada de admitere, taxele de înscriere se achită la casieria Facultății de Litere (corp A, etaj II).

 • Taxă de admitere – 200 lei / specializare
 • Taxă şcolarizare anul I – 1.200 lei / semestru (la semnarea contractului se va plati jumătate din această suma, adică 600 lei)
 • Taxă de înmatriculare buget – 50 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat. Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

 

Informaţii financiare după depunerea dosarului, afişarea rezultatelor şi semnarea contractului de studii:

Pentru candidații admiși la BUGET, în cazul retragerii dosarului de înscriere, taxa de înmatriculare (în valoare de 50 lei) nu se restituie.

Pentru candidații admiși la TAXĂ, în cazul retragerii dosarului de înscriere în termen de 5 (cinci) zile după semnarea contractului de studii se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (120 lei); după depăşirea termenului de cinci zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere, se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (180 lei); după  începerea celei de a doua sesiune de admitere, dar înaintea începerii anului universitar, se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru sem. I (240 lei); În cazul retragerii după începerea anului universitar (1 octombrie 2018), candidaţilor nu li se mai restituie taxa de şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului (600 lei).

 Acte necesare pentru înscriere:

  • Fişa de înscriere (se obţine de la comisia de admitere);
  • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României;
  • Diploma de Licență obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României;
  • original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE şi Elveţia);
  • original* şi copie după certificat de naştere;
  • original* şi copie după certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
  • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
  • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
  • Două fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5);
  • Chitanţa de plată a taxei de admitere;
  • dosar plic.

  Candidaţii din etnia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu apartenenţa la organizaţia în cauză.

  (*) se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

  Candidații care se înscriu la două programe de masterat din cadrul Facultății de Litere vor depune la al doilea dosar fișa de înscriere, chitanța de admitere şi copii simple ale actelor din primul dosar.

   

  Informații despre cazare – aici

Bibliografie

Admitere Master: Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (limbi clasice)

Limbi şi literaturi străine (limbi clasice)

Candidaţii vor pregăti, la alegere, una din următoarele teme:

1. Cultură clasică şi creştinism în literatura Antichităţii târzii: Fericitul Augustin/ Sfântul Vasile cel Mare

2. Istoriografia antică: Tacitus/ Plutarh

3. Limba latină postclasică şi târzie: inovaţii şi transformări lingvistice (aspecte sintactice şi lexicale; limbajul figurat)

4. Limba greaca koiné - extensiune a dialectului atic.Tendinte generale de evolutie in sistemul fonetic, morfologic si sintactic. Impactul si status-ul limbii koiné

 

Bibliografie orientativă:

Literatură latină / greacă veche

Moreschini, Claudio, Enrico Norelli (2013), Istoria literaturii creștine vechi grecești și latine, vol. I-II, traducere de Hanibal Stănciulescu și Gabriela Sauciuc, ediție îngrijită de IoanFlorin Florescu, Iași, Editura Polirom.

Moreschini, Claudio (2009), Istoria filosofiei patristice, traducere de Alexandra Cheșcu, Mihai Silviu Chirilă și Doina Cernica, Iași, Editura Polirom.

Iordăchescu, Cicerone (1996), Istoria vechii literaturi creștine, vol. II, Iași, Editura Moldova.

Cizek, Eugen (2003), Istoria literaturii latine, II, Bucureşti, Editura Corint.

Grimal Pierre (1997), Literatura latina, traducere de Mariana și Liviu Franga, note suplimentare și cuvânt înainte de Liviu Franga, medalion biografic Pierre Grimal de Eugen Cizek, București, Editura Teora.

Flacelière Robert (1970), Istoria literară a Greciei, trad. de M. Gramatopol, Bucureşti.

Marinescu-Himu, Maria, Adelina Piatkowski (1972), Istoria literaturii eline, București.

 

Limbă latină/ greacă veche

Adams, J. N., Late Latin, În J. Clackson (ed.), A Companion to the Latin Language, pp. 284- 302, West Sussex: Wiley-Blackwell.

Burton, Ph. (2011), Christian Latin. În J. Clackson (ed.), A Companion to the Latin Language, pp. 485-502, West Sussex: Wiley-Blackwell.

Clackson, J., Horrocks, G. (2007), The Blackwell History of the Latin Language, Malden, M. A., Blackwell, cap. Latin in Late Antiquity and Beyond (8.4. Latin and Christianity in the Late Roman Empire, pp. 284-292).

Meillet, A. ( 32009), Les changements du latin à l’époque impériale. În Esquisse d’une histoire de la langue latine, Cambridge.

Brixhe, C. (2010). Linguistic diversity in Asia Minor during the empire: Koine and non-greek languages. în E. J. Bakker (Ed.), A Companion to the Ancient Greek Language, pp. 228– 252. Malden, MA: WileyBlackwell.

Horrocks, Geoffrey C. (2010). Greek: A history of the language and its speakers (2nd ed.). Oxford: Blackwell.

Meillet, A. (2009). Constitution d'une langue commune. În Aperçu d'une histoire de la langue grecque.(3d end.), p. 240-318. Cambridge University Press.