Admitere Master

Descriere Admitere Master

Perioada de admitere:

17 – 21 iulie 2017, între orele 9.00 – 17.00 – depunerea de dosare

Amfiteatrul III.11 – instructaj şi completarea fişei de înscriere; Amfiteatrul III.12 – depunerea dosarului;

24 – 26 iulie 2017 – afişarea rezultatelor;

27 – 31 iulie 2017, între orele 9.00 – 15.00 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi

Locuri

Limba şi literatura latină – Limba şi literatura greacă veche

Locuri buget 8

Locuri cu taxă 4

Condiții de admitere

Media de admitere

Media de admitere = 60% media examenului de licență şi 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor:

1. Media ECTS a anilor de studii,

2. Media de la bacalaureat.

Taxe

 

Pentru perioada de admitere, taxele de înscriere se achită la casieria Facultății de Litere (corp A, etaj II).

 • Taxă de admitere – 200 lei / specializare
 • Taxă şcolarizare anul I – 1.200 lei / semestru (la semnarea contractului se va plati jumătate din această suma, adică 600 lei)
 • Taxă de înmatriculare buget – 50 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat. Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

 Acte necesare pentru înscriere:

 • Fişa de înscriere (se obţine de la comisia de admitere);
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED;
 • Diploma de Licență obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED
 • original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie după certificat de naştere;
 • original* şi copie după certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • Două fotografii 3/4;
 • Chitanţa de plată a taxei de admitere;
 • dosar plic (Atenţie: NU dosar cu şină).

(*) se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

Candidații care se înscriu la două programe de masterat din cadrul Facultății de Litere vor depune la al doilea dosar fișa de înscriere, chitanța de admitere şi copii simple ale actelor din primul dosar.

 

Mai multe informaţii pe site-ul Facultății de Litere

Bibliografie

Admitere Master: Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (limbi clasice)

Candidaţii vor putea opta pentru susţinerea probei la limba şi literatura latină sau la limba şi literatura greacă.

 

Tematică şi bibliografie minimală

Literatura latină creştină - Știința și filologia biblică în mediul roman: Ieronim; Cultură clasică și creștinism în perioada Antichității târzii: Augustin

Moreschini, Claudio, Enrico Norelli (2013), Istoria literaturii creștine vechi grecești și latine, vol. I-II, traducere de Hanibal Stănciulescu și Gabriela Sauciuc, ediție îngrijită de IoanFlorin Florescu. Iași: Editura Polirom.

Moreschini, Claudio (2009), Istoria filosofiei patristice, traducere de Alexandra Cheșcu, Mihai Silviu Chirilă și Doina Cernica. Iași: Editura Polirom.

Negrescu, Dan (2004), Patristica perennia. Părinți de limbă latină. Timișoara: Editura Universității de Vest.

Iordăchescu, Cicerone (1996), Istoria vechii literaturi creștine, vol. II, Iași, Editura Moldova.

 

Limba latină creştină – inovaţii şi transformări lingvistice (aspecte sintactice şi lexicale; limbajul figurat)

Burton, Ph. (2011). "Christian Latin." În J. Clackson (ed.), A Companion to the Latin Language, pp. 485-502. West Sussex: Wiley-Blackwell.

Clackson, J.,

Horrocks, G. (2007). "Latin in Late Antiquity and Beyond (8.4. Latin and Christianity in the Late Roman Empire"). În The Blackwell History of the Latin Language, pp. 284-292. Malden, M. A., Blackwell.

Blaise, A. (2000). Manual de latină creştină, trad. G. B. Ţâra. Bucureşti: Amarcord. Mohrmann, Chr. (1961), Etudes sur le latin des chrétiens, tom. I, Le latin des chrétiens (2- ème éd). Roma.

 

Literatura greacă creştină - Exegeza creștină de limbă greacă: Origen; Părinții Capadocieni – teologie și cultură antică la Sfântul Vasile cel Mare

Moreschini, Claudio, Enrico Norelli (2013), Istoria literaturii creștine vechi grecești și latine, vol. I-II, traducere de Hanibal Stănciulescu și Gabriela Sauciuc, ediție îngrijită de IoanFlorin Florescu. Iași: Editura Polirom.

Moreschini, Claudio (2009), Istoria filosofiei patristice, traducere de Alexandra Cheșcu, Mihai Silviu Chirilă și Doina Cernica. Iași; Editura Polirom.

Copleston, Frederick (2009), Istoria Filosofiei. II. Filosofia medievală. București: All.

 

Limba greaca koiné - extensiune a dialectului atic. Tendinte generale de evolutie in sistemul fonetic, morfologic si sintactic. Impactul si status-ul limbii koiné.

Brixhe, C. (2010). "Linguistic Diversity in Asia Minor during the Empire: Koine and NonGreek Languages." În E. J. Bakker (ed.), A Companion to the Ancient Greek Language, pp. 228–252. Malden, MA: Wiley Blackwell.

Horrocks, G. C. (2010). Greek: A History of the Language and Its Speakers (2nd ed.). Oxford: Blackwell.

Meillet, A.(2009)."Constitution d'une langue commune." În Aperçu d'une histoire de la langue grecque.(3d ed.), pp. 240-318. Cambridge: University Press.